7.1.    Szakmai és képesítő vizsgák – alapok

A szakmai oktatásban részt vevő tanuló a szakmai vizsgán ad számot tudásáról. A szakmai vizsga a szakmai oktatás utolsó állomása. A szakmai vizsgát egységes szabályok alapján, jogszabályban meghatározott eljárások szerint kell végrehajtani. Az adott szakmákra vonatkozó kimeneti követelményeket is egységesen kell alkalmazni a vizsgáztatás során. A

szakmára vonatkozó kimeneti követelményeket/vizsgakövetelményeket, a vizsgatevékenységekre vonatkozó szakmaspecifikus követelményeket és szabályokat a képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák.

A programkövetelmény alapján, felnőttképzés keretében megvalósított szakmai képzést a képesítő vizsga zárja. Hasonló szabályok érvényesek a képesítő vizsgákra is, azonban a képesítő vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok egyszerűbbek a szakmai vizsgára vonatkozó szabályoknál. 

Ebben a fejezetben részletesen kitérünk a vizsgaszervezési eljárásokra, az akkreditált vizsgaközpontok működésére, a vizsgatevékenységekre, valamint a szakmai vizsga és képesítő vizsga közötti lényegi eltérésekre is.  

Jogszabály
  93. § [A szakmai vizsga]

 (1) A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.

Jogszabály
Szkt. 93/A. § A képesítő vizsga A képesítő vizsga az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, a szakmai képzésben elsajátított és a programkövetelményben a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott kimeneti követelmények mérésére szolgáló vizsga. Képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres képesítő vizsgát tett.

          7.2.    A duális képzőhely helye, szerepe a szakmaivizsga-felkészítésben

Ha a szakirányú oktatás részben vagy egészben duális képzőhelyen valósul meg, akkor a szakmai vizsgára történő felkészítésben a duális képzőhely is részt vesz. A duális képzőhely és a szakképző intézmény azon tanulók/képzésben résztvevők esetében, akik szakképzési munkaszerződéssel vesznek részt a szakirányú oktatásban, közösen felelnek a szakmai vizsgára történő felkészítésért.

Az oktatási feladatok, szerepek megosztását a szakirányú oktatásra vonatkozó szakmai program tartalmazza, amelyet a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen dolgoz ki.

Jogszabály
Felkészítés a szakmai vizsgára Szkt. 19. § (2)  …A szakmai vizsgára a képzési és kimeneti követelmények szerinti felkészítésért a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, illetve képzésben részt vevő személy tekintetében az e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott feltételek szerint a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel.  

          7.3.    Az akkreditált vizsgaközpontok

A vizsgaközpontok akkreditációjának részletes szabályait a Szakképzési törvény végrehajtási rendelete határozza meg. A jogszabály leírja az akkreditáció feltételeit, amelyek egy része gazdasági jellegű – ezek biztosítják a vizsgaközpont pénzügyi gazdasági stabilitását –, másik része pedig szakmai jellegű. A szakmai jellegű feltételeket a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmények alapján kidolgozott és közzétett tanúsítási rendszerkövetelmények határozzák meg. A tanúsítási rendszerkövetelmények elérhetők az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. honlapján.

Tanulási javaslat
Keresse fel az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. honlapját! Az alábbi linken eléri a tanúsítási rendszerkövetelményeket. Tanulmányozza a tanúsítási rendszerkövetelmények tartalmi felépítését!   Link: https://ikk.hu/files/tanusitasi_rendszerkovetelmenyek.pdf  

A vizsgaközpontok akkreditációjának feltétele, hogy rendelkezzenek az adott KEOR szerinti szakmákra és szakképesítésekre vonatkozóan a vizsga megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Ezeknek a feltételeknek folyamatosan fenn kell állniuk az akkreditáció időtartama alatt.

A kimeneti szabályozás megerősítésének egyik fontos eszköze, hogy a szakmai vizsgák és a képesítő vizsgák akkreditált vizsgaközpontokban szervezhetők meg. Az akkreditált vizsgaközpontok függetlenek az oktatást, képzést folytató szervezetektől, intézményektől. A Szakképzési törvény egyértelműen kimondja, hogy az oktatást, képzést folytató szervezet szakmai vizsgát nem szervezhet az Szkt. 125. § (9) bekezdés szerinti átmeneti rendelkezésben meghatározott határidő után. Ez a szabály csak szakképző intézményekre vonatkozik.  

Jogszabály
Szkt. 14. § [Az akkreditált vizsgaközpont] Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
Tanulási javaslat
Látogasson el a Nemzeti Akkreditációs Hatóság honlapjára az alábbi linkre kattintva! Tekintse át az akkreditált vizsgaközpontok listáját! Nézze meg, hogy a vizsgaközpontokról milyen információkat tart nyilván a Nemzeti Akkreditációs Hatóság! Az adott vizsgaközpont nevére kattintva megnyílik a vizsgaközpont adatlapja. Keressen olyan vizsgaközpontot, amely a környezetében működik! A jobb oldali mező alján a „Részletező okirat” linkre kattintva tudja megnézni azokat az akkreditált területeket, amelyekre a vizsgaközpont vizsgát szervezhet.     Link: https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/vizsgakozpontexaminationcenter/  
Jogszabály
Az akkreditált vizsgaközpont vizsgával kapcsolatos tevékenységei    93. § (2) Az akkreditált vizsgaközpont kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint megszervezi a javító- és pótlóvizsgát, gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról, vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott feladatokat.

          7.4.    A szakmai vizsga vizsgatevékenységei

A szakmai vizsga két jól elkülöníthető vizsgatevékenységből áll.  

Az interaktív vizsgatevékenység számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenység.

Olyan feladatokból áll, amelyek esetében biztosított a feladatok számítógép által történő

értékelése. Az interaktív vizsgafeladatok összeállítása központilag történik, ezért a tevékenységért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felel. Az interaktív vizsgatevékenység lebonyolítása az elektronikus vizsgarendszeren belül történik.  

A projektvizsga – jogszabályban meghatározott megnevezése alapján projektfeladat – megvalósítása a vizsgának az a része, amelynek keretében mérhető, hogy a tanuló elérte-e a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulási eredményeket. A projektfeladat olyan komplex feladat, amelynek keretében a készségek, képességek is mérhetők, párhuzamosan az adott tanulási eredményben rögzített ismeretekkel.

A projektfeladatokat az akkreditált vizsgaközpont dolgozza ki a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott elvárások alapján.

Jogszabály
A szakmai vizsga vizsgatevékenységei   Szkr. 260. § (1) A szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott  a) számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (a továbbiakban: interaktív vizsgatevékenység) és  b) projektfeladat megvalósításából áll.

7.5. A vizsga lebonyolítása

                7.5.1.    Vizsgaidőszakok, vizsgaidőpontok és vizsgára jelentkezés

A szakmai vizsgák vizsgaidőszakait a Szakképzési törvény végrehajtási rendelete határozza meg. Szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet szervezni.

Az interaktív vizsgák vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter határozza meg. A vizsganapok az NSZFH honlapján érhetők el. A projektvizsgák vizsgaidőpontjait az akkreditált vizsgaközpont határozza meg.

Jogszabály
Vizsgaidőpontok közzététele   Szkr. 23/A. § Az akkreditált vizsgaközpont az általa szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga megnevezését, időpontját és helyszínét – a szakmai vizsga és a képesítő vizsga meghirdetésével egyidejűleg – honlapján és a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi.

Vizsgára a tanuló, a képzésben résztvevő az akkreditált vizsgaközpontban jelentkezik, jelentkezési lapja benyújtásával. A jelentkezőnek a vizsga megkezdéséig igazolnia kell, hogy rendelkezik a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott vizsgára bocsátási feltételekkel. Vizsgára jelentkezni az elektronikus vizsgarendszeren keresztül is lehet.  

7.5.2. Speciális célcsoportok vizsgáztatásának szabályai

Abban az esetben, ha olyan személy tesz vizsgát, akinek akár a felkészülése, akár a vizsgáztatása speciális feltételeket igényel, a vizsgafelkészítést és a vizsgáztatást az ilyen célcsoportokra vonatkozó szabályok alapján kell lebonyolítani. 

Ilyen célcsoportok lehetnek a következők:

  • sajátos nevelési igényű tanulók;
  • fogyatékkal élő személyek;
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

7.5.3. A gazdasági szereplők képviselete a szakmai vizsgán

A gazdasági szereplőket a vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara képviseli a szakmai vizsgán. A gazdasági kamara az ágazati alapvizsgára és a szakmai vizsgára is delegál, az ágazati vizsga esetében a vizsgabizottság elnökét, a szakmai vizsga esetében pedig a vizsgabizottság ellenőrzésért felelős tagját.  

Jogszabály
A gazdasági kamara szerepe a szakmai vizsga lebonyolításában   Szkt. 100. § d) – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott eltéréssel – a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi gazdasági kamara útján delegálja az ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját.  

7.5.4. A vizsga nyelve

A szakmai vizsga letehető magyar nyelven, vagy részben és egészben idegen nyelven is. A vizsgaközpont gondoskodik arról, hogy az idegen nyelvű vizsga feltételei rendelkezésre álljanak. Valamennyi vizsgaközpont köteles biztosítani a vizsga letételének lehetőségét magyar nyelven. 

Az idegen nyelvű vizsga megszerzésének lehetősége különösen fontos azoknak, akik külföldi munkavállalóik számára biztosítják a szakmai oktatásban való részvétel és a szakma megszerzésének lehetőségét, a külföldi munkavállaló foglalkoztathatósága érdekében.

Jogszabály
A vizsga nyelve   Szkr. 261. § A szakmai vizsga magyarul vagy részben vagy egészben idegen nyelven is megszervezhető. Az akkreditált vizsgaközpont biztosítja, hogy az általa megszervezett valamennyi szakmai vizsga tekintetében legyen lehetőség magyar nyelven szakmai vizsgát tenni. A nem magyar nyelven letett szakmai vizsga az államilag elismert nyelvvizsgával nem egyenértékű, azt nem helyettesíti.

7.5.5. Felmentés vizsgatevékenység alól

Szakmai vizsgatevékenység alól felmentés csak abban az esetben adható, ha a felmentés feltételei jogszabályban vagy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak, és ezek a feltételek teljesülnek. 

Ilyen eset, ha a tanuló országos szakmai tanulmányi versenyen, wordskills, euroskills versenyeken a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményszintet ért el. Ezekben az esetekben a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül.

7.6. Az oklevél és a bizonyítvány

Az akkreditált vizsgaközpont a sikeres vizsga letétele esetén oklevelet vagy bizonyítványt állít ki. Az oklevél és a bizonyítvány kiállítható lesz a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alkalmazásával elektronikus aláírással, elektronikus iratként. Vagy nem elektronikus iratként, ebben az esetben a nyomtatványt körbélyegzővel kell hitelesíteni.

Az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt a vizsga jegyzője tölti ki a vizsgatörzslap alapján, és a vizsgaközpont vezetője írja alá.

A vizsgázó kérésére a vizsgaközpont kiadja magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén az úgynevezett Europass bizonyítvány/oklevél kiegészítőt, amelynek tartalmát szintén jogszabály határozza meg. Europass kiegészítő például külföldi munkavállalás esetén használható fel; segítséget nyújt az egyes országok szakmáinak összehasonlításához.

Jogszabály
  Szkr. 25. § (2) Az akkreditált vizsgaközpont által használt nyomtatvány az oklevél, a szakmai bizonyítvány és a képesítő bizonyítvány, a vizsgatörzslap, a szakmai vizsga jegyzőkönyve.   35. § (1) Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. Az Europass-kiegészítő tartalmát a 3. melléklet tartalmazza. Az Europass-kiegészítőt akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá. A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére.

A programkövetelmény alapján megvalósuló szakmai képzés esetén képesítő bizonyítványt kell kiállítani. A képesítő bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok megegyeznek a szakmai bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályokkal, azzal a különbséggel, hogy a képesítő bizonyítványon fel kell tüntetni a felnőttképző által a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeréből generált tanúsítvány sorszámát. Ez igazolja, hogy a képesítő vizsgára felkészítő szakmai képzésben a vizsgázó részt vett.

Ellenőrző kérdések