9.1.    A szakképzési munkaszerződés

A szakképzési munkaszerződés megkötésével a duális képzőhely munkaviszonyt létesít a szakmai oktatásban részt vevő tanulóval/felnőttel, a tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonnyal párhuzamosan. 

A munkaviszonyra alapvetően a Munka Törvénykönyvének szabályai vonatkoznak, viszont annak érdekében, hogy a tanulói, felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódó jogok ne sérüljenek, és a tanuló/felnőttképzésben részt vevő felnőtt teljesíteni tudja a párhuzamos jogviszonyból fakadó kötelezettségeit, a Szakképzési törvény és végrehajtási rendelete a munka törvénykönyvében rögzített egyes szabályokat felülírja. 

Tanulási javaslat
A tananyagnak és ennek a fejezetnek a korlátait is meghaladja a munkaviszonyhoz kapcsolódó általános jogi szabályozás bemutatása. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott „Duális képzéssel a munka világában – 2021.” című szakmai kiadvány 4.1. fejezete, amely a „Munkajogi kisokos” címet viseli, közérthető formában tartalmazza a legfontosabb információkat.    A munkajogi kisokost itt érheti el: https://dualis.mkik.hu/reader/    

Ebben a fejezetben a Szakképzési munkaszerződéssel vonatkozó szabályokat mutatjuk be, kifejezetten azoknak a munkáltatóknak, akik tervezik, hogy duális képzőhelyként bekapcsolódnak a szakirányú oktatásba.

        9.2.    Kivel köthető szakképzési munkaszerződés?

A megújult szakképzési rendszer keretei között 2020. május 31-e után nyílt meg a lehetőség a tanulói jogviszony létrehozására. Tanulói jogviszonyban az első évfolyamok 2020. szeptember 1-ével kezdték meg tanulmányaikat. Ők azok, akik elsőként köthettek munkaszerződést az alábbi szabályok szerint.  

A szakképzési munkaszerződést a szakirányú oktatási szakaszban kötheti meg a tanuló – felnőttképzési jogviszony esetében a felnőttképzésben részt vevő felnőtt – azt követően, hogy sikeres ágazati alapvizsgát tett:

 • szakképző iskolában tanulók esetében – hároméves szakképzés – a 9. évfolyam befejezését követően;
 • technikumban tanulók esetében a 10. évfolyam befejezését követően.

Külön feltételként teljesülnie kell, hogy szakképzési munkaszerződést azzal a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel köthet a duális képzőhely, aki az adott szakmára előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Kik között jön létre?

A szakképzési munkaszerződés a Munka Törvénykönyve szerint, a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a duális képzőhely mint munkáltató és a tanuló / képzésben részt vevő személy mint munkavállaló között jön létre.

A szakképzési munkaszerződést 15 éves kortól lehet megkötni.

        9.3.     Előszerződés

Annak érdekében, hogy a tanuló / képzésben résztvevő és a duális képzőhely előre be tudja biztosítani, hogy a tervezett jogviszony az ágazati alapvizsgát követően létrejön, szakképzési előszerződést köthetnek. Ez mindkét felet egyaránt védi, továbbá ösztönzőleg hat a duális képzőhelyekre, hogy tudatosan végezzék előzetes tájékoztatási, kiválasztási tevékenységüket.  

Már az előszerződésben meghatározhatók a szakképzési munkaszerződés bizonyos feltételei. A felek az előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az abban rögzített feltételekkel szakképzési munkaszerződést kötnek.

Amennyiben a szakképző intézmény felvételi eljárást bonyolít le, az azonos eredményt elért tanulók esetében előnyben kell részesíteni azt, aki szakképzési előszerződéssel rendelkezik.

        9.4.    A szakképzési munkaszerződés időtartamára vonatkozó szabályok

A szakképzési munkaszerződés megköthető a szakirányú oktatás teljes időtartamára, vagy évente egy alkalommal legalább 4 és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

A három éves, szakképző iskolában történő szakmai oktatás esetében a szakirányú oktatás időszakában a közismereti tantárgyak heti óraszáma lehetővé teszi, hogy a tanuló akár hetente négy napot a duális képzőhelyen töltsön.  

Ebből következik, hogy a három éves szakmai oktatás esetében az előző fejezetben bemutatott finanszírozási szabályok szerint a duális képzőhely ilyen arányú munkahelyen töltött idő mellett az adólevonások és adó-visszatérítés igénybevételével teljes egészében finanszírozni tudja a szakirányú oktatás munkabér- és egyéb költségeit.

A technikumban folytatott szakmai oktatás esetében 11. és 12. évfolyamon a közismereti tantárgyak heti óraszáma jóval magasabb. Ezért a technikumban tanulók esetében a 4–12 hétre megkötött szakképzési munkaszerződés biztosíthatja akár oktatásszervezési, akár finanszírozási szempontból a duális képzőhelyen szervezett szakirányú oktatás megfelelő hatékonyságát.

A kétféle időtartamra vonatkozó szabályozási konstrukció technikumi oktatás esetében akár célszerűen kombinálható is. A 11. és 12. évfolyamon a duális képzőhelyen tömbösítve szervezhető meg a szakirányú oktatás, majd a 13. évfolyamon a szakirányú oktatás fennmaradó részére, a teljes tanévre megköthető a szakképzési munkaszerződés. 

A tömbösített gyakorlat esetében biztosítható, hogy a hét valamennyi munkanapját a duális képzőhelyen töltse a tanuló, míg a technikusi oktatás esetében a 13. évfolyamon a hét négy napját a duális képzőhelyen töltheti.

Így a jelenlegi finanszírozási szabályok alapján biztosítható a szakirányú oktatás megfelelő költségfedezete.

Tanulási javaslat
Tekintse át az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. által a szakmai program kidolgozásához, a tantárgyfelosztás elkészítéséhez, az órarendek helyi szintű létrehozásához kidolgozott óratervmintát! A dokumentum végén megtalálja a technikumi és szakképző iskolai oktatásra táblázatos formában javasolt heti óraszámokat évfolyamonkénti bontásban.     Link: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/heti_oraterv_minta_pdf1631613963488.pdf  
Jogszabály
Szkt. 83. § (2) Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető  a. a szakirányú oktatás időtartamára vagy b.            évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.  A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

        9.5.    Jogok és kötelezettségek a szakképzési munkaszerződéssel összefüggésben

9.5.1. A munkaidőre vonatkozó szabályok

Munkaidő

A Munka Törvénykönyve a 16 évnél fiatalabb munkavállaló esetében speciális munkaidőre vonatkozó szabályokat határoz meg. A szakképzés-szabályozás ettől eltérően egységesen a 18 év alatti munkavállalók/tanulók esetében napi 7 órában határozza meg a munkaidőt.

18 éven aluli tanuló esetében nem rendelhető el rendkívüli munkaidő.

Munkaközi szünetek

Szintén egységesíti a szakképzés-szabályozás a munkaközi szünetekre vonatkozó előírásokat a tanulók esetében. Hat órát meghaladó napi munkaidő felett a tanulók számára 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, melyet a munkavégzés megszakításával kell kiadni.

Munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni.

9.5.2. A tanuló munkavégzés alól történő mentesítésének esetei

A duális képzőhelynek a következő esetekben kell mentesítenie a tanulót a munkavégzés alól:

 • A tanuló számára biztosítani kell a közismereti órákon, illetve a szakképző intézmény által végzett szakmai oktatás foglalkozásain való részvétel lehetőségét a szakképző intézményben.
 • A tanulónak biztosítani kell a részvétel lehetőségét az iskolai rendezvényeken, amelyeken minden tanuló jelenléte kötelező.
 • A tanuló számára biztosítani kell a tanulmányok alatti vizsgákon és szakmai vizsganapokon való megjelenés lehetőségét.
 • A szakmai vizsgát megelőzően egy alkalommal legalább 15 nap egybefüggő felkészülési időt kell biztosítani.
 • Biztosítani kell a tanulónak mint munkavállalónak a munkavégzés alóli mentességet minden olyan esetben, amelyet a Munka Törvénykönyve előír. Ezek közül kiemelendő a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként a munkavállalót megillető 15 nap betegszabadság. 

Tanulási javaslat

A további ilyen irányú előírásokról a munkajogi kisokosban tájékozódhat.

        9.6.    Szabadság

Szakképzési munkaszerződés esetében a szakképzési jogszabályok a Munka

Törvénykönyvétől eltérően állapítják meg a szabadság időtartamát. A tanulót azon év utolsó napjáig, amikor 18. életévét betölti, évi 45 munkanap szabadság illeti meg. Ezt követően a tanulónak évi 30 munkanap szabadság jár.

A szabadság kiadására vonatkozóan speciális szabály, hogy a szabadság kiadásánál, amennyiben a munkavállaló tanulói jogviszonyban áll, figyelembe kell venni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjét. A nyári szünet időszakában a tanuló kérésének megfelelően legalább 15 munkanap szabadságot egybefüggően kell kiadni. 

Ezek a szabályok lényegesen kedvezőbbek, mint amelyeket a Munka Törvénykönyve előír.

Amennyiben a duális képzőhely olyan személlyel köt szakképzési munkaszerződést, aki akár a duális képzőhellyel, akár más munkáltatóval munkaviszonyban áll, a szabadságot a fentiek alapján a szakképzési munkaszerződésben meghatározott munkaidő arányában kell meghatározni. 

        9.7.    A tanuló kártérítési felelőssége

A duális képzőhellyel szemben a tanuló kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Munka Törvénykönyvében meghatározottakhoz hasonlóan, de attól a tanuló védelmében részben eltérően a kártérítés mértéke jelentős mértékben függ attól, hogy a károkozás szándékos volt-e, vagy a tanuló azt meggondolatlanságból követte el.

Tanulási javaslat
Nézze meg a munkajogi kisokosban a kártérítésre vonatkozó általános munkajogi szabályokat a „Duális képzéssel a munka világában – 2021” kiadvány 4.1. fejezetében!   Link: https://dualis.mkik.hu/reader/

A kártérítés számítási alapja a legkisebb havi munkabér. 

 • Amennyiben a tanuló a károkozást gondatlanságból követte el, a kártérítés maximális összege a legkisebb havi munkabér 50%-a.
 • Ha a károkozás szándékos, a maximális kiróható károkozási összeg a legkisebb havi munkabér ötszöröse. 

A tanuló kerülhet olyan helyzetbe, hogy a duális képzőhely valamely partnerének, harmadik félnek okoz kárt. A duális képzőhely harmadik fél védelmében köteles az ilyen jellegű károkozások ellentételezésére felelősségbiztosítást kötni.

        9.8.    A szakképzési munkaszerződések tartalmi elemei

A szakképzési munkaszerződésben azonosítható módon meg kell határozni a duális képzőhely adatait és a tanuló adatait. A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a szakképző intézmény adatainak köre, valamint hogy a tanuló tanulói jogviszonyban áll, illetve a felnőttképzésben résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll.  

 • A munkaszerződésnek tartalmaznia kell azokat a munkafeladatokat, amelyeket a képzési program szerint a tanulónak/képzésben résztvevőnek a duális képzőhelyen a foglalkoztatás keretében el kell végeznie.  
 • A munkaszerződésben meg kell határozni a szakirányú oktatás időtartamát és helyét.
 • A munkaszerződés kötelező eleme a tanulót/képzésben résztvevőt megillető munkabér összege.
 • Tartalmazza továbbá a munkaszerződés a duális képzőhely egészségvédelmi, munkavédelmi, munkahelyre vonatkozó kötelezettségvállalásait.
 • Tartalmazza továbbá azt, hogy a tanuló vállalja, hogy a duális képzőhely által előírt szabályokat betartja, és a munkavégzésre vonatkozó utasításokat végrehajtja.
Tanulási javaslat
Tekintse meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján a szakképzési munkaszerződés mintákat! Azonosítsa a munkaszerződés kötelező elemeit!   Link: https://dualis.mkik.hu/szakmaianyagok   A letölthető dokumentumok/Nyomtatványok alatt az első nyomtatvány a 2022. évi szakképzési munkaszerződés minta.  

        9.9.    A szakképzési munkaszerződés megszűnése

A szakképzési munkaszerződés időbeli hatályát tekintve határozott idejű munkaszerződés, a tanuló és a duális képzőhely a szakirányú oktatás egy adott időszakára vagy annak teljes időtartamára kötik.

A tanulói, felnőttképzési jogviszony megszűnése esetén

Amennyiben a szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás teljes időtartamát lefedi, a munkaszerződés a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján szűnik meg. A szakképzési munkaszerződés elválaszthatatlan a tanulói vagy a felnőttképzési jogviszonytól. Ebből következik, hogy ha a szakképzési munkaszerződés alapját képező jogviszony bármilyen okból megszűnik, akkor a tanulói, felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított 30. napon a szakképzési munkaszerződés is megszűnik. A 30 napos szabályt indokolja, hogy ha ezen időszak alatt a tanuló más intézményben folytatta tanulmányait, akkor a szakképzési munkaszerződés fennmaradhat. 

A szakképző intézmény a tanulói vagy felnőttképzési jogviszony megszűnéséről köteles a duális képzőhelyet haladéktalanul tájékoztatni.

A duális képzőhely okán

A szakképzési munkaszerződés abban az esetben is megszűnik, ha a duális képzőhely jogutód nélkül szűnik meg. Ilyenkor a szerződés megszűnése időben egybeesik a jogutód nélküli megszűnés időpontjával.

Amennyiben a duális képzőhelyet eltiltják a szakirányú oktatásban való részvételtől, a szakképzési munkaszerződések a határozat hatálybalépésének időpontjában megszűnnek. 

Ebben a két esetben természetesen a tanuló/képzésben résztvevő más duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést köthet, ebben igénybe veheti a területileg illetékes kamara, a kamara által működtetett tanácsadási szolgálat segítségét.

A tanuló elhalálozása esetén

Amennyiben a tanuló a szakirányú oktatás ideje alatt elhalálozik, képzési munkaszerződése a halála napjával megszűnik.

9.10. A szakképzési munkaszerződés megszüntetése

A duális képzőhely és a tanuló is kezdeményezheti a szakképzési munkaszerződés megszüntetését. Ennek egyik formája a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a megegyezés része a megszüntetés napjának meghatározása.

A szakképzési munkaszerződés felmondással is megszüntethető; a felmondásra az általános munkajogi szabályokat kell alkalmazni. A felmondás esetén a munkaszerződés a felmondás közlésétől számított 15. napon szűnik meg.

A felmondás speciális esete az azonnali hatályú felmondás, amely a felmondás közlésének napjában hatályosul.

Tanulási javaslat
Olvassa el a munkajogi kisokosban a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére és a felmondásra vonatkozó általános szabályokat a „Duális képzéssel a munka világában – 2021” kiadvány 4.1. fejezetében!   Link: https://dualis.mkik.hu/reader/  

9.11. Saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződés

Amennyiben a munkáltató tevékenysége megfelel az adott szakma ágazatának, akkor saját munkavállalójával úgy is köthet szakképzési munkaszerződést, hogy nem történik meg a duális képzőhellyé minősítése.

Ez esetben a munkavállaló szakképzési munkaszerződését úgy kell módosítani, hogy az megfeleljen a Szakképzési törvényben és végrehajtási rendeletében előírt szabályoknak, tartalmazza a munkaszerződés megfelelő tartalmi elemeit. A tartalmi elemek akár a meglévő munkaköri feladatok mellett, akár azok helyett is megjelenhetnek a munkaszerződésben.

Amennyiben a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakirányú oktatásban való részvételre fordított munkaidő arányát. Ezek aránya alapján kell meghatározni a szakirányú oktatásra eső munkabért, illetve szabadságot.

A felek megállapodhatnak abban is, hogy a munkavállalót a szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is eredeti munkabére illeti meg.

Ellenőrző kérdések