10.1. A tanügyi adminisztrációs szabályok és a támogató informatikai alkalmazások

Ebben a fejezetben a kifejezetten a duális képzőhely által alkalmazandó adminisztrációs, dokumentációs szabályokat mutatjuk be. A fejezet hossza is jól mutatja, hogy a szakképzési szabályok kidolgozói törekedtek rá, hogy a szakirányú oktatásban közreműködőket ne terheljék fölösleges adminisztrációval. Ugyanezt a célt szolgálja, hogy az adminisztráció támogatására különböző informatikai rendszerek állnak a duális képzőhelyek rendelkezésére. Ebben a fejezetben mutatjuk be az alábbi informatikai rendszereket:

 • a regisztrációs tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) duális képzési modulja;
 • szakképzési munkaszerződés nyilvántartó modul;
 • zártrendszerű elektronikus képzésmenedzsment-rendszer – Nexius.
Tanulási javaslat
A 10.2. fejezetben részletesen bemutatjuk a kréta duális képzési modulját, annak felületeit,  használatát, annak érdekében hogy a duális képzőhellyé válást tervezők azonosítani tudják adminisztrációs dokumentációs feladataikat.  

Tevékenységek és jelenlét/mulasztások dokumentálása

A tanulószerződések időszakában alkalmazott foglalkozási naplót felváltja a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) duális képzési modulja. Ez az elektronikus rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a duális képzőhely egyszerűen és hatékonyan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíthesse a tanuló tevékenységére, értékelésére vonatkozó adatokat, információkat.

Az elektronikus rendszer alkalmazásának előnye, hogy a duális képzőhely és a szakképző intézmény ugyanazt a rendszert használja, és megfelelő betekintéssel rendelkeznek a tanulóval kapcsolatos információkba.

A rendszerben vezetni kell az aktuális képzőhelyen történő szakirányú oktatásra vonatkozóan:

 • a tanuló által végzett szakmai tevékenységeket;
 • a tevékenységekre fordított időt;
 • a tanuló jelenlétét/részvételét és mulasztásait;
 • amennyiben a szakirányú oktatás helyszíne változik, a képzőhelyet.

A szakképzési munkaszerződések nyilvántartása

Korábban a szakképzési munkaszerződéseket is rögzíteni kellett a Kréta rendszerbe. Viszont a jogszabályi változások alapján a szakképzési munkaszerződések nyilvántartása a Kréta rendszerben úgy történik, hogy a munkáltató által a nemzeti adóhatóságnál bejelentett adatokat a Kréta szakképzési munkaszerződés nyilvántartó modulja átveszi az adóhatóságtól.

Tanulási javaslat
A 10.2. fejezetben bemutatjuk a KRÉTA rendszer Szakképzési szerződés nyilvántartó modulját.  

A munkabér, a tanulót megillető juttatások kifizetését igazoló dokumentumok

A munkaszerződés tartalmazza a tanulót/képzésben résztvevőt megillető munkabért, juttatásokat. A munkáltatónak a tárgyhót követő 10. naptári napig utólag kell megfizetnie a munkabért. A munkabér kifizetése elektronikus úton, átutalással történik.

A duális képzőhelynek a vonatkozó jogszabályok alapján dokumentálnia kell a munkabér és a juttatások megfizetését.

Személyi feltételeket igazoló dokumentumok

A duális képzőhelynek meg kell felelnie a 4.2. fejezetben bemutatott személyi feltételeknek. Azon személyekről, akik oktatóként részt vesznek a szakirányú oktatás megvalósításában, a duális képzőhelynek nyilvántartást kell vezetnie. Szintén nyilván kell tartania azokat a dokumentumokat, amelyek az oktatók feltételeknek való megfelelését egyértelműen igazolják.

Munkabaleset- és tűzvédelmi szabályozó dokumentumok

A szakirányú oktatásban a duális képzőhelyen a tanulónak be kell tartania a duális képzőhelyre vonatkozó munkabaleset- és tűzvédelmi szabályokat. 

Ennek érdekében a duális képzőhely oktatást szervez a tanuló számára a tanuló munkába állásakor. A jogszabályoknak megfelelően szintén oktatást kell szervezni abban az esetben, ha  

 • a tanuló az adott munkáltatónál más munkahelyen folytat munkavégzést; 
 • olyan munkaeszközön végez munkát, amely átalakításra került;  korábbi oktatást követően került üzembe helyezésre, illetve az adott munkahelyen új technológia bevezetésére került sor.

A munkabaleset- és tűzvédelmi oktatásról az erre vonatkozó szabályok alapján a munkáltatónak naplót, igazoló dokumentumot kell vezetnie. 

10.2. Az adminisztrációs és oktatási tevékenységet támogató alkalmazások

10.2.1. Duális szakképzés kezelése a KRÉTA rendszerekben[1]

A „Duális szakképzés kezelése a KRÉTA rendszerekben” c. fejezet célja, hogy bemutassa a KRÉTA rendszer lehetőségeit és használatát a duális képzőhelyek számára, és útmutatást adjon az adminisztrációs folyamatok kezelésére vonatkozóan. Ebben a fejezetben térünk ki a szakképzési munkaszerződések KRÉTA rendszeren belüli kezelésére is.

A duális képzőhelyek az intézményi KRÉTA rendszerben adminisztrálhatják a  

 • foglalkozások naplózását,  
 • a tanuló mulasztásainak kezelését,  
 • a tanulók értékeléseit, 
 • továbbá feljegyzéseket is rögzíthetnek a tanulóknak.  
Fontos
A KRÉTA rendszer fejlesztése folyamatos a felhasználói visszajelzések alapján. Az első időszak tapasztalatait figyelembe véve átfogó fejlesztésre kerül sor, amelynek eredményeit már a 2022/2023-as tanévtől elérik a szakképző intézmények és a duális képzőhelyek. A fejlesztések középpontjában a szakképző intézmények és a duális képzőhelyek közötti, jogszabályok által meghatározott felelősség és feladatmegosztás áll, olyan formában, amely biztosítja a duális képzőhelyek önállóságát, az intézmények megfelelő szintű betekintése mellett. Biztosítja továbbá annak lehetőségét is, hogy a szakképző intézmények támogatni tudják a duális képzőhelyeket – különösen a szakirányú oktatási tevékenység megkezdésének időszakában – a rendszer megismerésében, bevezetésében. Ez a fejezet a jelenleg elérhető funkcionalitást mutatja be, röviden ismertetve a főbb fejlesztési irányokat.  

Törzsadatok kezelése a KRÉTA rendszerben

A duális képzéshez tartozó törzsadatok kezelését – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a szakképző intézmények végzik. Az intézményekben történik a  

 • tanulók,  
 • duális képzőhelyi oktatók,
 • duális képzési csoportok,  
 • duális képzőhelyek, 
 • a duális képzőhelyi oktatók hozzáférésének adatai,  •    opcionálisan a projektalapú órarendek,  
 • egyéb beállítások kezelése.

10.2.2. Bejelentkezés és hozzáférések kezelése, a biztonságos kapcsolat

A duális képzőhelyek hozzáféréseit minden esetben az intézmény állítja be. A duális képzőhelyi oktatók az intézménytől kapott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezhetnek be.  

A KRÉTA rendszer tanúsítványhoz kötött, biztonságos, ún. HTTPS kapcsolaton keresztül kommunikál a felhasználó számítógépével. 

Tanulási javaslat
  Amennyiben már rendelkezik KRÉTA-hozzáféréssel, az egyszerűbb használat érdekében javasoljuk, hogy a böngésző könyvjelzői közé mentse el a KRÉTA rendszerük elérési útvonalát, így a későbbiekben nem szükséges beírni a webcímet, elegendő a könyvjelzőre kattintani.     A KRÉTA rendszerről átfogó, részletes és aktuális információkat talál a KRÉTA Tudásbázisban. Az ebben a fejezetben bemutatott funkciók többsége az e-NAPLÓ részét képezi, melyet itt ér el a Tudásbázisban: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424855   A teljes tudásbázist itt éri el: https://tudasbazis.ekreta.hu   A linkre kattintva egy olyan felületre jut, amelyen keresztül valamennyi KRÉTA modul funkcionális leírása elérhető.    

Milyen szabályokat érdemes betartani a webalkalmazások használatakor? 

A webalkalmazások kezelése – az internetes technológia sajátosságai miatt – némileg eltér a hagyományos szoftverek (pl. irodai alkalmazások) kezelésétől. Az alábbiakban néhány olyan kezelési szabályra hívjuk fel a figyelmet, amelyet mindig célszerű betartani.  

 • A KRÉTA program – és általában a webalkalmazások – nem különbözteti meg az egyszeres és a dupla kattintást, ezért bármilyen kezelőfelületi elemre (nyomógombra, listára, beviteli mezőre) csak egyszer kattintson!
 • A webalapú alkalmazások reakcióideje általában néhány másodperccel hosszabb, mint a helyi gépre telepített programoké.
 • A programban nem javasoljuk a böngészőprogram vissza gombját használni egy előző oldal vagy egy előzmény megtekintéséhez, helyette mindig az alkalmazás saját gombjait használja!
 • Soha ne indítsa el több példányban a programot! A tálcán mindig ellenőrizheti, hogy hány böngészőablak van nyitva!
 • Nem javasoljuk, hogy ugyanazt a szoftvermodult (pl. adminisztrációs modult) azonos böngészőprogramban kettő vagy több lapon nyissa meg. Abban az esetben, ha szükséges, hogy két különböző felületet lásson, akkor javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon, vagy ún. új inkognitóablakot nyisson a böngészőprogramban.
 • Kérjük, ügyeljen arra, hogy – a biztonság érdekében – mindig a böngészőprogramok legfrissebb verzióját használja!
 • A KRÉTA többféle böngészőprogrammal használható, de előfordulhat, hogy – a böngészőprogramok specialitásai miatt – néhány oldal nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy próbálja meg a program használatát másik böngészőprogrammal.
 • A böngészőprogramok esetében lehetősége van a képernyő nagyítására vagy kicsinyítésére, de ügyeljen arra, hogy a méretváltoztatás esetében megváltozhat a KRÉTA rendszer felülete!

10.2.3 Tanulók adatainak kezelése

A duális képzésben részt vevő tanulók adatainak kezelése megegyezik az iskolai tanulói adatok kezelésével. A tanulók adatainak kezelésénél nincs olyan elem, amely speciális ismereteket igényelne a duális képzőhelyen tanuló diákok adminisztrációjában.  

Az adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás-Tanulók menüpontban, a Tanügy fül, Tanulói jogviszony adatai szekcióban van lehetőség berögzíteni, ha a tanuló ’Szakképzési munkaszerződéssel’ vesz részt a duális képzésben.

Fontos
A KRÉTA rendszerben tanulókat a szakképző intézmény tudja rögzíteni, hiszen a tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyt a szakképző intézmény létesíti, és a szakképzési munkaszerződés megkötésének is ez a jogviszony képezi az alapját.   A szakképző intézmény az általa rögzített tanulókat hozzárendeli ahhoz a duális képzőhelyhez, amellyel a tanuló szakképzési munkaszerződést kötött.  
Tanulási javaslat
A tanulói adatok kezelését a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatja el: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425604    

10.2.4. Duális képzési csoportok kezelése

A KRÉTA rendszer működésének és kezelésének egyik alapelve a tanulói csoportok létrehozása. A rendszerben lehetőség van tetszőleges számú és funkciójú csoport létrehozására, amelyekbe bármely osztályból be lehet sorolni tanulókat. Fontos tudni, hogy a csoportokat tanévenként kell létrehozni.  

Fontos
Fontos változás lesz, hogy a csoportokat a jövőben a duális képzőhely is létrehozhatja. A duális képzőhely által létrehozott csoportokat csak a képzőhely módosíthatja. Az alábbiakban a jelenlegi állapot leírását olvashatják.

A duális képzés adminisztrálásának első lépése a csoportok kialakítása, annak alapján, hogy a szakképző intézmények tanulói mely duális képzőhellyel kötnek szakképzési munkaszerződést. A csoportok létrehozásánál az alábbi alapelveket célszerű betartani:

A duális képzőhelyek láthatják a hozzájuk kihelyezett tanulók adatait, ezért – adatvédelmi jogszabályokból következőleg – a csoportok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy oda csak olyan tanulót lehet besorolni, aki az adott duális képzőhelyen vesz részt a szakirányú oktatásban. Ilyen értelemben minimálisan annyi duális csoportot szükséges létrehozni, ahány különböző céggel van szerződése a tanulóknak.  

Egyéni csoportok létrehozása: Az adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás-Csoportok menüpontjában, az ÚJ EGYÉNI CSOPORT FELVÉTELE gombra kattintva van lehetőség egyéni csoportok felvételére. Ezen csoportokhoz csak a Feladatellátási hely megadása köthető kötelező jelleggel.

Csoport törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett csoportok törlésére is van lehetőség, ugyanakkor általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy csoportot törölni, ha nem tartozik hozzá tanuló, vagy nem létezik hozzá egyéb kapcsolat. Abban az esetben, ha a csoportnak van további kapcsolata (pl. van tanuló a csoportban, szerepel az órarendben stb.), akkor a csoport addig nem törölhető, amíg a kapcsolatait meg nem szüntetjük.

Több csoport egyidejű törlése

Az adatok módosításához hasonlóan a programban lehetőségünk van arra is, hogy több kijelölt elemet egyszerre töröljünk. Több csoport egyidejű törlése esetén a program minden egyes csoport esetében külön ellenőrzi, hogy a csoport törölhető-e a rendszerben. 

Az adatok együttes törlése esetén – ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik csoport törlését – az összes kijelölt csoport törlésre kerül.  

Csoportok adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A csoportok adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban csak olvasási jogosultsággal is megnézhessük a csoportok adatait, valamint a csoportok különböző további kapcsolatait.  

Csoportok keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók a csoportok keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A SZŰRÉS gombra kattintva jeleníthetők meg, ill. rejthetők el a csoportok esetében használható keresési feltételek.  

Csoportok adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a csoportok adatainak és adatkapcsolatainak Exceltáblázatba történő exportálására.  

Tanulási javaslat
A csoportok kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat: https://tudasbazis.ekreta.hu/display/FKKADMIN/Csoportok    

Tanulók besorolása a duális képzési csoportokba

A duális csoportok létrehozása után lehetőség van a tanulókat az osztályaikból a duális képzőhelyi csoportokba besorolni. A KRÉTA rendszerben csoportokba csak osztályokból lehet besorolni a tanulókat, tehát a csoportba történő besorolás előfeltétele, hogy a tanulók már osztályokba tartozzanak.  

A KRÉTA rendszerben egy csoportba tetszőleges osztályból be lehet sorolni a tanulókat, de a besorolásokat mindig osztályonként kell – a megfelelő tanulók kijelölésével – végrehajtani.

A csoportba sorolásnak minden esetben van kezdete. Itt azt a dátumot kell megadni, amikor a tanuló az adott csoport tagja lett. Lehetőség van a végdátum megadására is, amely azt határozza meg, hogy a tanuló mikor lépett ki a csoportból, mikor szűnt meg a csoporttagsága.  

Tanulási javaslat
A besorolások kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425100

10.2.5. Duális képzőhelyi oktatók felvitele

A KRÉTA rendszer ADMINISZTRÁTOR jogosultságú felhasználóinak van lehetőségük felvenni azon oktatókat, akik a duális képzőhelyen a saját intézményükbe járó diákokat a szakirányú oktatás keretében oktatják.

Fontos
A most fejlesztés alatt álló verzióban a 2022/2023-as tanévtől már lehetősége lesz az intézménynek arra, hogy „duális képzőhelyi adminisztrátort” (akár többet is) jelöljön meg. A duális képzőhelyi adminisztrátor felvihet oktatókat, és elvégezheti azokat a műveleteket a saját duális képzőhelyére vonatkozóan, amelyeket eddig az intézményi adminisztrátor végezhetett el. Ezzel növekszik a duális képzőhelyek önállósága. Az intézmények láthatják a duális képzőhelyi adminisztrátor által felvitt adatokat, viszont ezeket nem tudják módosítani.  

Az Szkt. 115. § (6) bekezdése szerint a szakképző intézmény – a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségei teljesítésének nyilvántartása céljából – hozzáférést biztosít a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerhez a duális képzőhely számára.

A duális képzőhelyi oktatók esetében egy technikai alkalmazott jön létre, így a duális képzés foglalkozásait ehhez a duális képzőhelyi oktatóhoz kell rendelni.  

Tanulási javaslat
Az alkalmazottak és duális képzőhelyi oktatók kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:   https://tudasbazis.ekreta.hu/display/FKKADMIN/Alkalmazottak     Figyelem! Az oktatók felvitelével kapcsolatban is változások várhatók.  

10.2.6. Duális csoportok és tevékenységek összerendelése

A KRÉTA rendszerben a duális csoportok, a képzőhelyek és a tevékenységek összerendelését jelenleg a Nyilvántartás-Tantárgyfelosztás funkcióban lehet végrehajtani. A fejlesztés alatt álló duális képzési modulban az összerendelést a duális képzőhely is végrehajthatja.

Fontos
Összerendelés alatt a csoport, a tantárgy és a duális képzőhelyi oktató összekapcsolását értjük.     Abban az esetben, ha duális képzőhelyi csoportot és duális képzőhelyi oktatót rendelünk össze, akkor az az intézmény saját tantárgyfelosztási adatait, óraszámait nem befolyásolja, mivel a rendszer az ilyen típusú adatokat külön kezeli.

Az összerendelések módosíthatók, törölhetők, mind a módosításokra, mind pedig a törlésre külön szabályok vonatkoznak.  

Tanulási javaslat
A duális képzési csoportok és duális képzőhelyi oktatók tantárgyfelosztásban történő összerendeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:   https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425624  

10.2.7. Projektalapú órarendek összeállítása

A KRÉTA rendszerben – alapértelmezetten – tanóránként lehet az osztályok, csoportok, ill. tanulók órarendjét rögzíteni, azonban lehetőség van ún. napirend alapú felvitelre is. Ebben az esetben a különböző foglalkozások, tevékenységek időkeretét lehet megadni. Ezt a típusú órarendet projektalapú órarendnek is nevezzük.   

A duális képzési csoportok esetében célszerű, hogy a tanulók duális foglalkozásait ebben a napirend nézetben rögzítsék az intézmények, így lehetőség van tetszőleges időtartamú tevékenységek rögzítésére is.

Fontos
A megújuló duális képzési modulban az órarend összeállításának szabályai is változnak. A duális képzőhely a szakképző intézménytől függetlenül állíthatja össze órarendjét.  
Tanulási javaslat
Az órarend kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:   https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425166  

10.2.8. Foglalkozások, tevékenységek beírása és naplózása 

Az Szkr. 224. § (1) bekezdése szerint a szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzíti a szakmai tevékenységeket, azok helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt.

Az elektronikus naplóban a Haladási napló menü, Haladási napló blokk, Napló kitöltése menüben van lehetőség a Tanórák vagy Napirend nézetben az órák, foglalkozások, tevékenységek naplózására, az óra/foglalkozás témájának – programjának, tananyagának megadásával, illetve a mulasztási adatok, értékelések, feljegyzések és egyéb, opcionális adatok rögzítésével.

Foglalkozások egyedi kitöltése

A KRÉTA rendszerben – megfelelő testreszabási beállítások után, melyeket a jelenlegi működés szerint az intézmény végez el – lehetőség van arra is, hogy a képzőhelyek egyedileg, az órarend felvitele nélkül is rögzíthessék a foglalkozások adatait.  

Ebben az esetben az intézménynek nem szükséges a projektalapú órarendet felvinni, hanem a képzőhely adja meg a képzések kezdetét, végét, és választja ki a duális képzési csoportot.  

Tanulási javaslat
Ha duális képzőhelyként van KRÉTA-hozzáférése, az egyedi felvitelt az alábbi módon hajthatja végre a rendszerben:  Kattintson a Haladási napló – Napló kitöltése funkcióra! Válassza a Napirend nézetet! Kattintson a foglalkozás kezdetére a naptárban, vagy az egér segítségével jelölje ki a foglalkozás kezdetét és végét! Ezeket az adatokat később is módosíthatja. Ha a KITÖLTÉS A TANTÁRGYFELOSZTÁSBÓL gombra kattint, akkor csak azokat a foglalkozásokat viheti fel a rendszerbe, amelyeket előzetesen az intézmény rögzített. A tantárgyfelosztás a duális képzés esetében a duális csoportok, duális képzőhelyek és foglalkozások összerendelését jelenti. Ha az intézmény így rögzíti az adatokat, akkor nem lehetséges tévedésből más – a duális képzésre nem vonatkozó – csoportnak foglalkozásokat rögzíteni.  A NAPLÓ EGYEDI KITÖLTÉSE esetében a duális képzőhely tetszőleges csoportnak vihet fel foglalkozást.  A foglalkozás kiválasztása után a Helyiség mezőben keresse meg a duális képzőhelyi helyszín megnevezését! Ezt a helyiséget az intézménynek előzetesen rögzítenie kell.  A TOVÁBB gombra kattintva folytathatja a foglalkozás adminisztrálását és az adatok rögzítését.

A foglalkozások naplózása, a foglalkozás témájának, programjának rögzítése

Bármelyik könyveletlen foglalkozás esetében – a foglalkozásra kattintva a felnyíló ablakban – megadhatjuk a hozzá köthető adatokat.

A foglalkozás könyvelésének egyetlen kötelező eleme a foglalkozás témájának megadása. A foglalkozások sorszámozását a program automatikusan elvégzi.  

A foglalkozáson oktatott ismeretanyagot a Témaszövegdobozba írhatjuk be, vagy kiválaszthatjuk a legördülő listából, ha előzőleg feltöltöttük a képzési programban rögzített tematikát.

Tanulási javaslat
A KRÉTA rendszerben a foglalkozások naplózásáról, adminisztrálásáról további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:  https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=4064268

10.2.9. A foglalkozások képzési programjának rögzítése

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy a foglalkozásokhoz a képzési programok által meghatározott témaköröket, tananyagelemeket rögzítsük. A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemek rögzítésére a Tanmenet funkció szolgál, de ebben a funkcióban a tetszőleges témájú foglalkozások előzetes tananyagait is lehet rögzíteni, illetve importálni.  

Fontos
A duális képzés esetében a tanmenet, illetve a képzési tematika azonos fogalmakat jelentenek.

Abban az esetben, ha az előzetes „Tanmenet” rögzítése megtörtént, akkor a naplózást végző oktatónak lehetősége van kiválasztani ezek közül a foglalkozás témáját, a tananyagot, illetve a program automatikusan is felajánlja a – foglalkozások sorrendjének, sorszámának megfelelő – következő témát, amelyet – ha szükséges – a felhasználó utólag módosíthat.  

A képzési tematika ismereteinek, tananyagainak rendszerben történő rögzítésére két mód áll rendelkezésre: importálással, illetve manuális felvitellel is lehet rögzíteni az adatokat.  

Importálás: a felső sorban található „+IMPORT” gomb megnyomásával kezdhetjük a feltöltést.

Tanulási javaslat
A KRÉTA rendszerben a képzési tematika kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:   https://tudasbazis.ekreta.hu/display/FKKENAPLO/Tanmenet    

10.2.10. Mulasztások adminisztrálása

Az Szkr. 224. § c) bekezdése szerint a szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzíti a részvételre és a mulasztásra vonatkozó adatokat.

Jogszabály
Szkr. 224. § A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzíti  a) a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt,  b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését és  c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során. A 226. § szerint a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását annál a szakirányú oktatást folytató szervezetnél igazolja, akinél a szakirányú oktatását teljesíti.

A KRÉTA rendszerben beállíthatjuk a tanulók jelenlétét/késését/hiányzását, továbbá arra is lehetőség van, hogy az ÜRES értékre állítással jelöljük, hogy a tanulónak – bár a csoport tagja – az adott foglalkozáson nem kellett részt vennie.  

Alapértelmezetten minden tanuló jelen van a foglalkozáson, ez írható felül a hiányzásokkal.

Tanulási javaslat
A KRÉTA rendszerben a mulasztások kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat:   https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=6717610

10.2.11. Értékelések beírása

Az Szkr. 224. § b) bekezdése szerint a szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzítia tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését.  

Az elektronikus naplóban az Értékelések menü Értékelések blokkjában van lehetőség különböző értékelési típusokat kiválasztva, különböző értékelési módokkal minősíteni a tanulókat, érdemjeggyel, szövegesen vagy százalékosan.  

Ugyanez a lehetőség a naplózás során is elérhető az Értékelések lapra kattintva. Ilyen esetben az értékelés dátuma az aktuális foglalkozás napja lesz.  

Az értékelésnél legkésőbb az értékelés tényleges napjáig, legkorábban (az időben visszafelé) pedig az intézmény által beállított határidőig van lehetőség értékelés rögzítésére.

Az elektronikus naplóban az a dátum jelenik meg, amikorra a jegyet beírtuk, nem pedig a beírás dátuma (de azt is rögzíti a rendszer).

A dátum kiválasztásánál arra kell figyelni, hogy az értékeléshez rögzített dátum az adott csoport számára foglalkozási (tanítási) napra essen, függetlenül attól, hogy maga az értékelés rögzítése mikor történik.

Az egyes értékelésmódok más-más színnel jelennek meg, ezzel is segítve a megkülönböztetésüket.  

Az értékelés sorának végén az ikonok segítségével van lehetősége az oktatónak az értékelés módosítására vagy törlésére is.  

A csoport összes diákjának együttes értékelése

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a csoport tagjainak egyszerre történő értékelésére is, így egyszerre lehet egy tanulónak, vagy a csoport minden tanulójának

 • azonos típusú, 
 • azonos fajtájú, 
 • azonos dátumú, 
 • azonos módú és 
 • azonos témájú értékelést is rögzíteni.
Tanulási javaslat
  Amennyiben van KRÉTA-hozzáférése, az alábbiak szerint végezheti el az osztályzattal történő értékelést:   Először válassza ki az adott értékeléshez tervezett, naplóba kerülő dátumot!  Ezt követően válassza ki a legördülő menüből az értékelés módját! A rendszerben beállított alaplehetőségeken felül az intézmény saját maga is létrehozhat egyedi értékelésmódokat, illetve módosíthatja is azokat. Abban az
esetben, ha a rendszerben nincs olyan értékelési mód, ami megfelelő, akkor ezt jelezze az intézmény felé! Van lehetősége az értékelés témáját is rögzíteni. Ez ugyan nem kötelező eleme az értékelésnek, de célszerű megadni, hogy a tanuló is nyomon tudja követni, melyik tananyagból szerezte az adott értékelést. Az értékelés témája minden felületen megjelenik. A tanuló neve mellett, az adott sor jobb oldalán írhatja be az értékelést, az adott osztályzatra való kattintással. Amennyiben módosítani szeretné, egy másik érdemjegyre kell kattintani, vagy a tanuló kihagyása esetén egy újabb kattintással a jegy kijelölését megszünteti a rendszer. Végül a névsor tetején lévő MENTÉS gombbal rögzítésre kerülnek az értékelések.   Az érdemjeggyel történő értékelés jegyei felett található, más színnel megjelenő érdemjegyekkel a lista minden tanulójának a kiválasztott jegyet jeleníti meg a rendszer, segítve az azonos értékelések könnyebb kiválasztását.  

A tanulók értékelése módosítható és törölhető.  

Tanulási javaslat
A KRÉTA rendszerben az értékelések kezeléséről további információkat a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashat: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425524  

10.2.12. Duális képzés – szakképzési munkaszerződések nyilvántartása

A szakképzési munkaszerződések nyilvántartásának jogszabályi háttere

A szakképzési munkaszerződéseket a duális képzőhely köti meg a tanulóval, aki a szakirányú oktatásban a duális képzőhelyen vesz részt. A munkaszerződés megkötése a Szakképzési törvény, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Munka törvénykönyve munkaszerződésre vonatkozó rendelkezései alapján történik, a szakképzési munkaszerződéssel a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. A munkaviszony létesítéséről, megszűnéséről és a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokról a duális képzőhely adatokat szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára.  

A Szakképzési törvény (Szkt. 114. § Szakképző intézmény adatkezelése) felhatalmazza a szakképző intézményt, hogy a tanulmányi kötelezettség teljesítésének biztosítása és ellenőrzése céljából kezelje a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel összefüggésben keletkezett, és az állami adó- és vámhatóság által számára átadott adatát.

Jogszabály
114. § Szakképző intézmény adatkezelése (1a) A szakképző intézmény a tanulmányi kötelezettség teljesítésének biztosítása és ellenőrzése céljából kezeli a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési

munkaszerződéssel összefüggésben keletkezett és az állami adó- és vámhatóság által számára átadott adatát. Ezzel összefüggésben az állami adó- és vámhatóság a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 1., 3–5., 9., 14. és – ha rendelkezésre áll, a heti munkaidő tartama kivételével – 15. pontjában meghatározott adatokat a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy adóazonosító jelének összevetése útján – az e törvényben vagy a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében a szakképzés irányításával és ellenőrzésével összefüggésben meghatározott feladatok ellátása céljából – a szakképzési államigazgatási szerv részére a szakképzés információs rendszerébe átadja. Az állami adó- és vámhatóság az adatszolgáltatást havonta, a bevallásra előírt határidőt követő hónap tizedik napjáig teljesíti.

Az adatok elérhetősége érdekében a duális képzőhely jelenleg rögzíteni tudja – az alábbiak szerint – az aláírt szakképzési munkaszerződést és a kapcsolódó dokumentumokat a KRÉTA rendszerben. A KRÉTA rendszerbe havi rendszerességgel, a jogszabályi felhatalmazás alapján be fognak kerülni a NAV-tól átvett szakképzési munkaszerződésre vonatkozó adatok.  

A szakképzési munkaszerződés rögzítése a KRÉTA rendszerben

Az elektronikus naplóban azok a duális oktatók, aki az intézmény adminisztrációs rendszerében szakirányú oktatásért felelős személynek vannak jelölve, és akikhez az intézmény adminisztrációs rendszerében tantárgyfelosztási elemet rögzítettek, az elektronikus naplóba történő belépést követően a Duális képzés elnevezésű menüpont Feladatok blokkjában elérik a Szakképzési munkaszerződés menüpontot.

Az elektronikus naplóban a Szakképzési munkaszerződés menüpontra kattintva a felületen megjelenik az intézményi adminisztrátor által az adott szakirányú oktatásért felelős duális oktató csoportjához rendelt tanulók listája, ha a csoporthoz tantárgyfelosztási elem is rögzítésre került.  

Itt van lehetősége a duális képzőhely szakirányú oktatásért felelős személyének rögzíteni és feltölteni a tanulók szakképzési munkaszerződését.

 A megjelenő felületen ez az ikon jelöli, ha egy tanulóhoz nincs feltöltve szakképzési munkaszerződés.

Egy tanulóhoz egy szakképzési munkaszerződés feltöltése engedélyezett, mivel az Szkt. 83. § (3) bekezdése szerint a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.

 A munkaszerződés feltöltését követően a rendszer ezzel az ikonnal jelzi a sikeres feltöltés státuszát, és megjelenik a Feltöltés dátuma. Lehetőség van a dokumentum cseréjére, illetve a feltöltött dokumentum letöltésére is.

Az állami adó- és vámhatóságtól átvett adatok kezelése a KRÉTA rendszerben

A KRÉTA rendszer fejlesztése keretében elérhetővé fognak válni a szakképző intézmények és a duális képzőhelyek számára a NAV-tól havi rendszerességgel átvett, szakképzési munkaszerződésekre vonatkozó adatok. A szakképző intézmény illetve a duális képzőhely is azon tanulók szakképzési munkaszerződés adatait látja majd, akikkel tanulói jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.

A tervek szerint az elérhető adatok:

 • A szakképzési munkaszerződést kötő duális képzőhely azonosítására alkalmas adatok.
 • A tanuló azonosítására alkalmas személyi adatok.
 • A bevallás beérkezésének dátuma.
 • Adott hónap esetében a bevallási időszak kezdete és befejezése – ezek a dátumok abban az esetben térnek el a hónap első és utolsó napjától, ha a szakképzési munkaszerződés megkötése és/vagy felbontása adott hónapban történt.

A felhasználók szűrni tudnak a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos adatokra.  

10.3. A szakirányú oktatás során alkalmazandó szakképzés zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerének bemutatása

10.3.1. A zárt rendszerű távoktatási rendszer a jogszabályokban

A zárt rendszerű elektronikus távoktatás és a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer fogalmát a Szakképzési törvény értelmező rendelkezései között találjuk meg. A Szakképzési törvény a Felnőttképzési törvényre hivatkozva a felnőttképzési szabályozással azonos módon határozza meg a két fogalmat.

Jogszabály
Szkt. 7. § [Értelmező rendelkezések] zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a felnőttképzésről szóló törvényben (a továbbiakban: Fktv.) ekként meghatározott fogalom Fktv.-ből: zárt rendszerű elektronikus távoktatás: elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósító távoktatási forma, ahol az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy közös kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: az Fktv.ben ekként meghatározott fogalom Fktv.-ből: zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a képzésben részt vevő személy képzését tervező, szervező és ellenőrző, a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti, értékeli, valamint a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára közvetíti a képzésben részt vevő személy képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, végrehajtja – a képzésben részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, továbbá biztosítja az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését.

Az értelmező rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható, hogy a zárt rendszerű távoktatás a távoktatás egy speciális formája. Digitális tananyag közreadásával valósul meg, mégpedig a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhasználásával. Ez az internetes informatikai alkalmazás biztosítja az oktató, az oktatásszervező és az oktatásban, képzésben résztvevő közötti kommunikáció kereteit.  

A zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer további jellemzői:

 • A digitális tananyagot webböngészőben jeleníti meg.
 • Manipulálhatatlan módon rögzíti a képzésben részt vevő személy előrehaladását.
 • A regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára (a szakképzés esetében a KRÉTA rendszernek) átadja az oktatásban, képzésben résztvevő értékelésének eredményeit.  

A digitális tananyag jellemzői:  

 • Iránymutatást ad a tanulási folyamatra.
 • Alkalmas az elsajátított ismeretek ellenőrzésére.  

Szintén a Szakképzési törvény értelmező rendelkezései között jelenik meg az a követelmény, miszerint a zárt rendszerű távoktatási rendszerben elérhető digitális tananyagok is szakképzési tankönyvnek minősülnek. A Szakképzési törvény a szakképzésért felelős miniszter feladatai között határozza meg, hogy gondoskodik a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer és annak részeként a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer működtetéséről.

Jogszabály
Szkt. 7. § [Értelmező rendelkezések] 6a. szakképzési tankönyv: az olyan könyv – ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet és a feladatgyűjteményt –, valamint a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi segédlet, amely a szakképzési tankönyvjegyzéken szerepel. Szkt. 96. § [A szakképzésért felelős miniszter feladata] i) gondoskodik a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer és annak részeként …a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer működtetéséről.

10.3.2. A Nexius mint zárt rendszerű elektronikus távoktatási rendszer alapvető szakképzési felhasználási területei

A szakképzési tananyagok elérhetővé tétele

A regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben, vagyis a KRÉTA rendszerben biztosított a lehetőség arra, hogy a szakmai oktatásban részt vevő tanulócsoportok, tanulók számára elérhetővé váljanak a Nexius rendszerben kurzus szinten elhelyezett szakképzési tankönyvek, e-learning tananyagok.

Interaktív vizsgák a Nexius rendszerben

A KRÉTA regisztrációs és tanulmányi alaprendszer részeként elkészült a szakmai és képesítő vizsgák keretéül szolgáló vizsgarendszer. A vizsgarendszer biztosítja a vizsgák lebonyolításának szervezési és adminisztrációs kereteit, és egyben a vizsgázók számára elérhetővé teszi a NEXIUS környezetben kidolgozott és publikált interaktív vizsgafeladatsorokat.

Ágazati kompetenciamérés a Nexius rendszerben

A GINOP 6.1.10-es projekt keretében kidolgozott feladatbank három ágazat esetében tartalmaz ágazati kompetenciamérés elvégzésére alkalmas feladatokat. A feladatbank kidolgozása a Nexius rendszerben történt. A GINOP 6.2.6-os projekt keretében történtek azok az ágazati elektronikus kompetencia-próbamérések, amelyek célja annak a megvizsgálása, hogy milyen szabályok mentén, milyen módon tudják majd igénybe venni a szakképző intézmények a Nexius rendszert és a benne elérhető feladatbankot az ágazati kompetenciaméréseik lebonyolításához.

Szakképzési tananyagok a Nexius rendszerben

Jelen tananyag, amelynek kidolgozása szintén a GINOP 6.2.6. projekt keretében történt, zárt rendszerű elektronikus tananyagként a Nexius rendszer tananyagszerkesztőjében készült és érhető el a tananyag iránt érdeklődők számára.  

Számos más projekt alkalmazza a Nexius rendszert mint zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszert. 

Tanulási javaslat
A tananyag feldolgozásának ebben a szakaszában már megismerte a Nexius rendszer tananyaglejátszójának alapvető funkcióit.     Keresse fel az alábbi linken a Nexius rendszer tananyaglejátszóját bemutató útmutatót, és tekintse át az alkalmazás alapvető funkcióit! Link: https://tamogatas.nexiuslearning.com/wpcontent/uploads/2022/04/nxEditorQuickguide_Tananyaglejatszov1.0.pdf  

Ellenőrző kérdések