5.1. Miért és kinek érdemes létrehozni képzőközpontot, tudásközpontot?

A duális képzés elterjedésének egyik korlátja, hogy bizonyos szervezeti méret alatt nehezen biztosíthatók egy adott szervezeten belül a duális képzés megszervezésének feltételei. Ezért a Szakképzési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott feltételekkel, akár különböző típusú szervezetek együttműködésében duális képzőhelyek jöhessenek létre. Ezeket a képzőhelyeket a törvény képzőközpontnak nevezi. A szervezeti méretproblémákon túl indoka lehet a képzőközpontok létrehozásának az is, hogy a létrehozó szervezetek együttműködése többlet erőforrásokat és lehetőségeket biztosít a szakirányú oktatás megszervezéséhez. A jogszabály ösztönzi a szakképzési centrumokat és a felsőoktatási intézményeket, hogy a gazdasági szervezetek mellett szerepet vállaljanak képzőközpontok, tudásközpontok létrehozásában. A képzőközpontok szerveződhetnek a létrehozó szervezetek céljai és szándékai mentén, és létrejöhetnek kifejezetten területi, ágazati alapon szerveződő képzőközpontok is. A következő alfejezetekben a képzőközpontok létrehozásának szabályaival és a képzőközpontok típusaival foglalkozunk.

Tanulási javaslat
Olvassa el az alábbi linken elérhető hírt a képzőközpontokról és azok támogatásáról!   Link: https://ikk.hu/hirek/agazatikepzokozpontoksegitikakkvkatazujszakkepzesirendszerben   Ha szeretné részletesen megismerni a képzőközpontok létrehozását támogató pályázatot, akkor ide kattintva érheti el a már elbírált és a megvalósítás szakaszába lépett pályázat dokumentumait: https://www.palyazat.gov.hu/ginop62720gazatikpzkzpontokinfrastrukturlissszakmaifelksztseazjszakkpzsistruktrra1  

        5.2.    Képzőközpontok

A képzőközpontok nonprofit gazdasági társaságként hozhatók létre (kivételt képeznek a vállalati képzőközpontok). A képzőközpontok tagjai, tulajdonosai főszabály szerint gazdasági társaságok. Képzőközpontot legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás hozhat létre, annak érdekében, hogy együttesen megfelelhessenek a duális képzőhelyekkel szemben támasztott követelményeknek. Ha az alapítók középvállalkozások, esetükben már két gazdálkodó szervezet is elegendő a képzőközpont megalapításához. Valamint gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvan százalékos tulajdoni hányaddal együttesen megalapíthatja a képzőközpontot. 

A vállalkozások méret szerinti besorolását a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (továbbiakban Kkvtv.) tartalmazza. A Szakképzési törvény egyébként lehetővé teszi, hogy a Kkvtv. hatálya alá nem tartozó gazdasági szervezetek is létrehozhassanak képzőközpontokat. Ilyen gazdasági szervezetek lehetnek pl. a nagyvállalatok.

Jogszabály
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról   3. § (1)  KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  (2)  A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  (3)  A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

        5.3.    Ágazati képzőközpont

Ágazati képzőközpontokat gazdasági szervezetek szakképzési centrumokkal együttműködve is létrehozhatnak. Az ágazati képzőközpontok egy vagy akár több ágazat számára biztosítják a szakirányú oktatás feltételeit. Az ágazati képzőközpontok tulajdonosi körében a szakképzési centrum legfeljebb 60%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet.

A jogalkotói szándék azt kívánja biztosítani, hogy a szakképzési centrumok koordinatív szerepet töltsenek be az ágazati képzőközpont működésében, amellett, hogy tanulóiknak a képzőközpontok létrehozásával duális képzőhelyet biztosítanak.

A szakképzési centrum tulajdonosi hányadának meghatározásával biztosítható a vállalkozások érdemi részvétele képzőközpontok működésében, a közvetlen munkaerőpiaci követelmények meghatározásának érdekében, a szakirányú oktatásban való közvetlen részvétellel.

Az ágazati képzőközpontokban tagként szakmai szervezetek is részt vehetnek, viszont tulajdonosi hányaduk legfeljebb tíz százalékot érhet el.

Jogszabály
Szkt. 81. § Képzőközpontok    (1) A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás által, legalább kettő középvállalkozás vagy a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet által vagy a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvan százalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet.   (1a)  Az (1) bekezdés a) pontja szerint létesített ágazati képzőközpontban a szakmai szervezet – ha jogszabály vagy létesítő okirat a társasági részesedésszerzés lehetőségét nem zárja ki – legfeljebb tíz százalékos tulajdoni hányadot szerezhet.

        5.4.    Tudásközpontok 

A tudásközpontok annyiban térnek el az ágazati képzőközpontoktól, hogy a tulajdonosok között felsőoktatási intézmény is helyet kap.  

A szakképzés mellett a felsőoktatásban is kiemelt cél a duális képzés megvalósítása. A Szakképzés 4.0 stratégia egyik meghatározó célja a megfelelő felkészültségű tanulók számára a továbblépés biztosítása a felsőoktatásba. Akár úgy, hogy a tanuló szakképzési munkaszerződéssel technikusi végzettséget szerez a szakképző intézményben, majd a felsőoktatásban duális képzésben folytatja tanulmányait. Ezek a célok akkor teljesülhetnek, ha a felsőoktatási intézmények és a szakképző intézmények, szakképzési centrumok együttműködnek. Az együttműködés egyik lehetséges kerete a szakképzési centrum és felsőoktatási intézmény által létrehozott tudásközpont. A tudásközpont olyan képzőközpont, amely egyszerre képes kiszolgálni a szakirányú oktatás és a felsőoktatási duális képzés követelményeit.

A tudásközpontok tulajdonosi körében mind a szakképzési centrum, mind pedig a felsőoktatási intézmény tagként vesz részt, tulajdonosi hányaduk együttesen el kell, hogy érje az 51%-ot, a fennmaradó tulajdonrész pedig gazdálkodó szervezetek kezében van.

Jogszabály
Szkt. 81. § Képzőközpontok – tudásközpontok   (2)  A szakirányú oktatás és az Nftv. szerinti duális képzés egy képzőközpontban történő megvalósítása céljából a felsőoktatási intézmény és a szakképzési centrum együttesen legalább ötvenegy százalékos tulajdoni hányadával létrehozott ágazati képzőközpont tudásközpontként működhet.

        5.5.    Vállalati képzőközpont

Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek nem tartoznak a Kkvtv. hatálya alá – jellemzően a nagyvállalati körbe tartozó gazdasági szervezetek –, létrehozhatnak vállalati képzőközpontokat. A vállalati képzőközpontok az adott vállalkozás szervezetén belül működnek, tehát nem tekinthetők önálló jogi személynek. Nem nonprofit gazdasági társaságként jönnek létre. Vállalati képzőközpontok tehát adott gazdálkodó szervezeten belül biztosítják a szakirányú oktatás megvalósításának szervezési kereteit. Így a szakképzési törvényben és végrehajtási rendeletében a képzőközpontokra meghatározott finanszírozási szabályok, lehetőségek sem vonatkoznak rájuk. Azzal, hogy természetesen ezekre a vállalkozásokra is érvényesek a szakirányú oktatás megkötött szakképzési munkaszerződésekhez kapcsolódó finanszírozási szabályai, lehetőségei.  

Fontos korlátozó szabály azonban, hogy csak azok a gazdálkodó szervezetek hozhatnak létre vállalati képzőközpontot, amelyek utolsó éves nettó árbevételének legalább 90%-a vállalkozási tevékenységből származik. A másik fontos feltétel, hogy olyan gazdálkodó szervezet hozhat létre vállalati képzőközpontot, amely saját tanműhellyel rendelkezik. Ebben a tanműhelyben a gazdálkodó szervezet szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulói mellett a tanműhely más gazdálkodó szervezetek számára is biztosíthatja a szakirányú oktatás feltételeit.  

Ez a lehetőség keretet adhat akár a nagyvállalatok és partnereik, akár beszállítóik közötti, a szakirányú oktatást célzó együttműködésekre.

Jogszabály
Szkt. 81. § Képzőközpontok   (3)  Önállóan vagy más gazdálkodó szervezet megbízása alapján folytatandó szakirányú oktatás céljából a saját tanműhellyel rendelkező, a Kkvtv. hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet, ha utolsó éves nettó árbevételének legalább kilencven százaléka vállalkozási tevékenységből származik, saját szervezetén belül vállalati képzőközpontot működtethet.

        5.6.    Képzőközpontokra vonatkozó pénzügyi, támogatási szabályok

A Szakképzési törvény és végrehajtási rendelete meghatároz finanszírozással, támogatással, a képzőközpontok fejlesztésével kapcsolatos szabályokat.  

A jogszabályok az ágazati képzőközpontok tagjait arra ösztönzik, hogy oktatási, munkaerőpiaci céljaik elérése érdekében saját forrásaikkal járuljanak hozzá a képzőközpontok működéséhez. Ennek érdekében a Szakképzési törvény kiköti, hogy az ágazati képzőközpont tagjai bevételének legfeljebb 20%-a származhat a központi költségvetés terhére közvetlenül nyújtott támogatásból. A szabály alól természetesen kivételt képeznek a szakképzési centrumok.

Az egyes munkáltatókra a jogszabályok meghatározzák a megköthető szakképzési munkaszerződések számát.  

A Szakképzési törvény biztosítja a lehetőséget a képzőközpontok finanszírozása kapcsán arra, hogy a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a képzőközpontok duális képzési tevékenységük fejlesztésére és működésére is forrásokhoz juthassanak.

Jogszabály
Szkr. 240. § Tagok bevételeire vonatkozó szabály   A szakképzési centrum kivételével az ágazati képzőközpont tagjai bevételének legfeljebb húsz százaléka származhat a központi költségvetés terhére közvetlenül nyújtott támogatásból.   Szkr. 247. § Szakképzési munkaszerződések számának számítása   Az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tagjai által különkülön és az ágazati képzőközpont, illetve a tudásközpont által megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.   335. § Képzőközpontok finanszírozása   A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze 2. a szakképzés működtetése keretében e) a képzőközpontok duális képzési tevékenységével összefüggő működési költségeire és fejlesztésére felhasználható.  

Ugyanezen állami pénzalap terhére támogatási kérelem alapján tanműhely létesítésére, fejlesztésére szintén nyújtható támogatás. A támogatás mértéke annak megfelelően alakul, hogy a képzőközpont milyen vállalásokat tesz a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók létszámának növelésére. A vállalásokat úgy kell megtennie a képzőközpontnak, hogy azokat legalább három tanév átlagában fenn kell tartania.

Jogszabály
Szkr. 336. § Képzőközpontok fejlesztési támogatása  

(1) A foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprészéből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – támogatás nyújtható

  1. szakirányú oktatási célt szolgáló tanműhely létesítéséhez, ha az képzőközpontként való működésre irányuló szándékhoz kapcsolódik, illetve
  2. képzőközpont szakirányú oktatási célt szolgáló meglévő tanműhelyében folytatott szakirányú oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez.

(3)  A tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatás mértékét az alapján kell meghatározni, hogy a képzőközpont a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulók, illetve képzésben részt vevők létszámának növelésére vonatkozóan mekkora létszámot vállalt, amelyet legalább három tanév átlagában fenntart.

Ellenőrző kérdések