4.1. A szakirányú oktatás megszervezése, a duális képzőhely szerepe

4.1.1. A szakképző intézmények és duális képzőhelyek együttműködése a szakirányú oktatás megvalósításában

A Szakképzési törvény már az alapelvek szintjén is kitér arra, hogy a szakmai önállósággal rendelkező szakképző intézmény és a duális képzőhely együttműködésben valósítja meg a szakmai oktatást. Tehát a szakmai oktatás az állam és a magánszféra konstruktív együttműködésében, és egymás érdekeinek kölcsönös elismerésével, megosztva folyik.  

Jogszabály
Szkt. 2. § Az oktatáshoz való jog biztosítása  2) A szakképzésialapfeladat-ellátás a szakmai önállósággal rendelkező szakképző intézmény és a duális képzőhely között az állam és a magánszféra konstruktív együttműködésével és érdekeik kölcsönös elismerésével megosztva folyik. A szakképzés megszervezésének minőségét, demokratikus és jogszerű működését e törvény és az állam általi ellenőrzés biztosítja.

Kiemelt cél a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő megvalósítása. Ennek érdekében a szakirányú oktatás tisztán iskolai környezetben csak akkor valósítható meg, ha a tanulók nem találnak olyan duális képzőhelyet, amely szakképzési munkaszerződést kötne velük. Ennek tényét a területileg illetékes kamarának kell igazolnia.  

A szakképzés megszervezésére vonatkozó jogszabályok, a követelményeket leíró dokumentumok (beleértve a képzési és kimeneti követelményeket és programtanterveket), a kompetenciaalapú, más szóval tanulásieredmény-alapú megközelítésből kiindulva nem határozzák meg az elméleti és gyakorlati oktatás arányát. Ennek megfelelően a szakirányú oktatási szakaszban az oktatás akár teljes egészében is megvalósulhat duális képzőhelyen. Ez a fajta megközelítés is jól mutatja, hogy a hangsúly a munkahelyi környezetben felhasználható készségek fejlesztésére került. A programtantervekben meghatározott tantárgyak szintjén azonban meghatározásra kerül, hogy az adott tantárgy órakeretének minimum hány százalékát kell gyakorlati helyszínen megvalósítani. A gyakorlati helyszín viszont lehet tanműhely és duális képzési helyszín is.  

Tanulási javaslat
Keresse fel az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. honlapját az alábbi linken! Válasszon ki egy olyan szakmát, amelyet ismer vagy megismerne! Nyissa meg a szakma programtantervét! Nézze át a programtantervet abból a szempontból, hogy az adott tantárgyak esetében milyen óraszámarányt határoznak meg a gyakorlati helyszínen történő képzésre! Link: https://szakkepzes.ikk.hu/kkkptt

4.1.2. A szakirányú oktatás szervezeti és szervezési keretei

A Szakképzési törvény és végrehajtási rendelete határozza meg, hogy a szakirányú oktatást milyen szervezési és szervezeti keretek között kell megvalósítani.

A Szakképzési törvény egyértelműen kimondja, hogy a szakirányú oktatást duális képzőhelyen, illetve szakképző intézményben lehet megszervezni. Így a szakirányú oktatást folytató szervezetek együttesen a duális képzőhelyek és a szakképző intézmények. Ahogy erre a korábbi fejezetekben már kitértünk, a szakképző intézmények szakképző iskolák és technikumok lehetnek. Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy milyen típusú szervezetek lehetnek duális képzőhelyek, és milyen jogszabályi felhatalmazás alapján, milyen feltételek biztosításával végezhetik szakirányú oktatási tevékenységüket.

A Szakképzési törvény végrehajtási rendelete tovább pontosítja, hogy a szakképző intézményen, duális képzőhelyen a szakirányú oktatást tanteremben, tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között kell megszervezni. A tantermek, tanműhelyek a szakképző intézményekben állnak rendelkezésre, a duális képzőhelyeken pedig jellemzően munkahelyi körülmények között vagy tanműhelyben folyik az oktatás.

Jogszabály
Szkt. 80. § A szakirányú oktatás megszervezése (1) Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: szakirányú oktatást folytató szervezet) szervezhet. Szkr. 237. § A szakirányú oktatást tanteremben, tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között kell megszervezni.  

4.1.3. Saját munkavállalók a szakirányú oktatásban a duális képzőhelyen

Már a Szakképzési stratégia helyzetfelmérő szakaszában is egyértelművé vált, hogy a munkavállalók jelentős része élete során akár többször is szakmaváltásra, új szakma elsajátítására kényszerül. Akár úgy is, hogy közben nem vált munkahelyet. Éppen ezért azokra a munkáltatókra, amelyek duális képzőhelyként szerepet vállalnak saját munkavállalóik szakmai oktatásában, új szakmára való felkészítésükben, külön szabályok vonatkoznak. Esetükben nincs szükség a kamarai minősítésre. A kamarai minősítésre, egyáltalán a duális képzőhellyé válás folyamatára, feltételeire a következő alfejezetekben térünk ki.

        4.2.    Szakirányú oktatás tanműhelyben és munkahelyi körülmények között

4.2.1. Szakirányú oktatás tanműhelyben

Jogszabály határozza meg a tanműhely fogalmát. A tanműhely gyakorlati képzőhely, vagyis alapvető célját tekintve oktatási célokat szolgál. A tanműhelyekben jellemzően termelő, szolgáltató tevékenység nem folyik. Felszereltsége és kialakítása a szakma jellegétől, a tanulási eredmények eléréséhez szükséges követelményektől függ. A tanműhely lehet iskolai tanműhely vagy duális képzőhely által működtetett tanműhely.  

Az iskolai tanműhely a szakképző intézmény valamely feladatellátási helyén kerül kialakításra. A duális képzőhely által működtetett tanműhelyt a gazdasági szervezet, munkaadó tartja fenn.

Jogszabály
Szkt. 238. § A tanműhely (1) A tanműhely lehet iskolai tanműhely vagy duális képzőhely által működtetett tanműhely. (2) A tanműhely olyan gyakorlati képzőhely, amely a szakma jellegétől függően különösen műhely, tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, demonstrációs terem, gyakorló- és szaktanterem formájában működik.

4.2.2. Szakirányú oktatás munkahelyi körülmények között

Abban az esetben, ha a szakirányú oktatás nem tanműhelyben valósul meg, akkor munkahelyi körülmények között megvalósuló szakirányú oktatásról beszélünk. A tanulót foglalkoztató munkáltatónak munkahelyi körülmények között folyó szakirányú oktatás esetében is szakképzési munkaszerződéssel kell biztosítania, hogy a munkahely felszereltsége lehetővé teszi a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak teljesítését.

A megfelelő felszereltség mellett biztosítani kell, hogy az adott munkahelyen folytatott szakmai tevékenység tartalma és jellege is megfeleljen a tanulási eredményekben meghatározott követelményeknek. Vagyis az adott munkahelyen folyó termelő, szolgáltató tevékenység megvalósításába kell bekapcsolódni a szakképzési munkaszerződést megkötő tanulónak.

Amennyiben a szakirányú oktatás munkahelyi körülmények között történik, a munkavégzés időtartamának, ütemezésének meg kell felelnie a szakirányú oktatás szabályainak. Továbbá – a tanulók biztonsága érdekében – kiemelt figyelmet kell fordítani a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírások betartására.  

Jogszabály
Szkt. 239. § Munkahelyi körülmények között történő oktatás tárgyi és személyi feltételei   (1) Munkahelyi körülmények között szakirányú oktatás akkor folytatható, ha  a) a munkahely felszereltsége, a munkahelyen folytatott szakmai tevékenység tartalma és jellege, valamint az oktatási időtartamát kitöltő munka lehetővé teszi a képzési és kimeneti követelményekre való felkészülést. A munkahelynek meg kell felelnie a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak. Ha a gazdálkodó szervezet több tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatását szervezi meg munkahelyi körülmények között, köteles felelős személyt megbízni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásának figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet munkája mellett is elláthatja.

4.2.3. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek

A szakmai oktatás tárgyi feltételeire vonatkozó követelmények

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket az adott szakma képzési és kimeneti követelményei határozzák meg. Az elérendő tanulási eredményeknek megfelelően, azokkal összhangban kell biztosítani a szükséges eszközöket, felszereléseket a gyakorlati helyen. 

Tanulási javaslat
Keresse fel az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.  honlapját! Válasszon ki egy olyan szakmát, amelyet ismer, amelynek oktatását az Ön által képviselt szervezet munkaerőpiaci szempontból fontosnak tartja. Gondolja át, hogy a kiválasztott szakma képzési és kimeneti követelményének 5. pontjában meghatározott tárgyi feltételek megteremthetők-e, mit kellene beszerezni ahhoz, hogy duális képzőhellyé válhassanak! Vesse össze a tárgyi feltételekre vonatkozó követelményeket ugyanezen dokumentum 6. pontjában meghatározott kimeneti követelményekkel! Link: https://szakkepzes.ikk.hu/kkkptt  

A személyi feltételek biztosítása a tanműhelyben

A szükséges személyi feltételeket a tanműhely működtetőjének kell biztosítania. Iskolai tanműhely esetében az iskola fenntartójának, duális képzőhely által működtetett tanműhely esetében pedig a duális képzőhelynek.  

Amennyiben a tanműhelyt duális képzőhely működteti, biztosítania kell az alábbi feltételeket:

− tanműhelyvezetőt, aki azonban ezt a tevékenységet más munkaköre, munkatevékenysége mellett is elláthatja;

− a műhelyben folyó szakirányú oktatási tevékenységhez megfelelő felkészültségű oktatót;

− a tanműhelyben folytatott tevékenységek előkészítéséhez szükséges műszaki, fizikai dolgozó alkalmazását.

Jogszabály
Szkr. 238. § A személyi feltételek biztosítása a tanműhelyben   Az iskolai tanműhely működésének személyi feltételeiről a fenntartó, a duális képzőhely által működtetett tanműhely személyi feltételeiről a duális képzőhely gondoskodik.   A duális képzőhely által működtetett tanműhely működésének személyi feltételei keretében a tanműhelyvezetőről, aki ezt a tevékenységet más munkaköre mellett is elláthatja, a gyakorlati oktatóról, továbbá a termelő-szolgáltató tevékenység előkészítéséhez szükséges műszaki, fizikai dolgozóról a duális képzőhely gondoskodik.  

A duális képzőhely oktatójával szemben támasztott követelmények

Duális képzőhely oktatója – beleértve a tanműhely oktatóját, illetve a munkahelyi körülmények között történő oktatás során alkalmazott oktatót – olyan személy lehet, aki  

− az oktatott szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel, és  

− legalább öt éves, az érintett szakképzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

Emellett az oktatói tevékenység megkezdését megelőzően kamarai gyakorlati oktatói vizsgát kell tennie. Azok az oktatók mentesülnek a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól, akik  

szakirányú mestervizsgával rendelkeznek,
felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkeznek,
az adott szakmában felsőfokú szakképzettséggel és legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
vagy a hatvanadik életévüket betöltötték.

Az oktatókkal szemben elvárás továbbá a cselekvőképesség, és nem állhatnak olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely alapján szakirányú oktatói tevékenységet nem végezhetnek.

Jogszabály
Szkt. 242. §   A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki cselekvőképes, nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.   Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki  szakirányú mestervizsgával rendelkezik,  a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.  bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy bc) – az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy c) a hatvanadik életévét betöltötte.

        4.3.    Kamarai nyilvántartásba vétel

Ahhoz, hogy egy gazdálkodó szervezet, munkaadó duális képzőhelyként működhessen, szerepelnie kell a duális képzőhelyek nyilvántartásában. Duális képzőhelyként nem vehető nyilvántartásba szakképző intézmény.  

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartással kapcsolatos tevékenységeket a területileg illetékes kamarák végzik. A területi illetékességet az határozza meg, hogy hol található a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye.  

A duális képzőhely nyilvántartásba vételének feltétele, hogy rendelkezzen az előzőekben bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel.  

A duális képzőhelynek ezeken túl jogszabályban meghatározott minőségirányítási rendszert kell működtetnie, vagy legalább meg kell felelnie a kamara által kidolgozott minőségi követelményeknek. Ezeket a követelményeket a kamara honlapján teszi közzé.  

Tanulási javaslat
Keresse föl a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapját, és amennyiben nem ismeri, nézze meg a minőségirányítási szempontokat tartalmazó dokumentumot! Link: https://dualis.mkik.hu/hir/20    
Tanulási javaslat
A duális képzőhelyek nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elektronikusan vezeti. Keresse fel az alábbi linkre kattintva a duális képzőhelyek nyilvántartását! A bal oldali menüben válasza ki a „Duális képzőhelyek nyilvántartása (Új)” menüpontot! Állítsa be a megjelenítendő adatok körét, közöttük a telephely, székhely címét! Próbálja ki a szűrési, keresési lehetőségeket! Keresse meg a működési helye szerinti, az Ön számára fontos szakmákban működő duális képzőhelyeket! Exportálja ki és tekintse meg a keresési eredményeket! Link: https://www.isziir.hu/_frontend/index.php  
Jogszabály
82. § A duális képzőhelyek nyilvántartása  (1) Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy – a szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba, amelynél a szakirányú oktatás megszervezésének feltételei biztosítottak, amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A Szakképzési törvény meghatározza a duális képzőhelyek egy speciális csoportját. Az úgynevezett képzőközpontok a gazdasági szervezetek mellett szintén be kell, hogy kerüljenek a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A képzőközpontok fajtáiról, alapításuk módjáról a következő fejezetben olvashat.

Ellenőrző kérdések